naglowek3.jpg
Środa, 18.09.2019    
Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
Przydatne linki

pz.jpg
obywatel_slider.(5047590_3443284).jpg
LOGO Razem Bezpieczniej.jpg
Informacje dla niepełnosprawnych
Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w sferze rehabilitacji zawodowej i społecznej w Powiecie Bielskim w 2008 roku ze środków PFRON oraz możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008r.

Podstawową możliwością pomocy osobom niepełnosprawnym jest realizacja zadań funduszu w Powiecie Bielskim wg uchwały Rady Powiatu, która corocznie podejmuje uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przypadających algorytmem dla Powiatu Bielskiego. W 2008 r. w Powiecie Bielskim przewiduje realizację następujących zadań:

rehabilitacja zawodowa 
 • dokonywanie zwrotów kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
 • finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
 • finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowane jako poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu,
 • przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
rehabilitacja społeczna
 • działalność warsztatów terapii zajęciowej (pośrednia forma rehabilitacji zawodowej i społecznej),
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,
 • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

W 2008r. wzajemna współpraca i działania na rzecz osób niepełnosprawnych z organizacjami pozarządowymi będzie kontynuowana w zakresie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych. Partnerzy społeczni, którzy m.in. zgłosili wstępny akces współpracy i działań na 2008r. to:Arkada (Kozy), Razem (Bielsko-Biała), Ada(Bielsko-Biała), Polski Związek Głuchych O/Bielsko-Biała, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów O/ Bielsko-Biała, Wsparcie (Czechowice-Dziedzice).

W 2008 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił także programy celowe, obecnie zgodnie z uchwałami Zarządu PFRON można składać wnioski na następujące programy:
 • Komputer dla Homera 2003 – program dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.
 • Pegaz 2003 – program obejmujący dofinansowanie do wózków o napędzie elektrycznym, oprzyrządowania samochodu i zakupu komputera, program dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.
 • Uczeń na Wsi - program pomocy w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne (obszar A i B programu).
 • Sprawny Dojazd – program pomocy w zakupie samochodu i prawa jazdy przez osoby niepełnosprawne.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w: 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Bielsko-Biała
ul. Piastowska 40
w godzinach pracy urzędu, tel. kontaktowy 033 813-62-20 
Andrzej BYRSKI, e-mail:   , e-mail:  

oraz w
Oddziale Śląskim PFRON, 
Pl. Grunwaldzki 8-10/8, 
40-950 Katowice, 
tel. 032 786-96-01 do 20, 

a także na stronie internetowej PFRON pod adresem: www.pfron.org.pl 

 
 
ULGI I UPRAWNIENIA

Ulgi i uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym:
1. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (niezdolne do samodzielnej egzystencji, inwalidzi I grupy) mają prawo do:

 • 49% ulgi w pociągach osobowych i autobusach PKS w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych,
 • 37% ulgi w pociągach pospiesznych i ekspresowych oraz w autobusach przyspieszonych i pospiesznych PKS – również na podstawie biletów jednorazowych,
 • 93% ulgi dla opiekuna osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności podczas przejazdów pociągami PKP i autobusami PKS na podstawie biletów jednorazowych,
 • 100% ulgi w przejazdach środkami komunikacji miejskiej,
 • 100% ulgi dla opiekuna przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej,
 • załatwiania swoich spraw w sklepach i w budynkach użyteczności publicznej poza kolejnością,
 • uzyskania dopłaty do turnusu rehabilitacyjnego i dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • odliczania od dochodu niektórych wydatków – szczegóły w Urzędzie Skarbowym,
 • zwolnienia z opłat za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych – szczegóły na poczcie.


2. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do: 

 • załatwiania swoich spraw w sklepach i w budynkach użyteczności publicznej poza kolejnością,
 • uzyskania dopłaty do turnusu rehabilitacyjnego i dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • odliczania od dochodu niektórych wydatków – szczegóły w Urzędzie Skarbowym.


3. Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mają prawo do:

 • załatwiania swoich spraw w sklepach i w budynkach użyteczności publicznej poza kolejnością,
 • uzyskania dopłat do turnusu rehabilitacyjnego i dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

 

Dodatkowe ulgi dla wymienionych poniżej grup osób:

1. Osoby niewidome lub ociemniałe /kod:04-O/ (nie będące osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności) mają prawo do:

 • 37% ulgi w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz autobusowego – zwykłe, przyspieszone i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych,
 • 95% ulgi dla opiekuna osoby niewidomej lub ociemniałej przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz w autobusach zwykłych, przyspieszonych i pospiesznych na podstawie biletów jednorazowych,
 • osoby niewidome z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności i symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O mogą ubiegać się o ulgę telekomunikacyjną – tylko w TP S.A.,
 • osoby z uszkodzonym wzrokiem, zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności mają prawo do bezpłatnej usługi doręczania listów, paczek i przekazów bezpośrednio do domu. Listonosz powinien przyjąć zwykły, opłacony list i wrzucić go do skrzynki. Zapotrzebowanie na usługę zgłasza się w urzędzie pocztowym właściwym dla miejsca zamieszkania (dzielnicy).

2. Osoby głuche lub niedosłyszące zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności /kod: 03-L/ mają prawo do:

 • zwolnienia z opłat za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych,
 • możliwości ubiegania się o ulgę telekomunikacyjną – tylko TP S.A.,
 • korzystania z ulgowych biletów komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej /dotyczy osób
 • z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności/.

3. Osoby niepełnosprawne z tytułu narządu ruchu kończyn dolnych /kod: 05-R/ mają prawo do:

 • korzystania z ulgowych biletów komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej.

4. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne mają prawo do:

 • 78% ulgi w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz autobusowych – zwykłe, przyspieszone i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych – uprawnienia te przysługują na trasie: przejazd z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo – wychowawczej, placówki oświatowo – wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem.
 • 78% ulgi dla rodzica lub opiekuna towarzyszącemu dziecku lub młodzieży niepełnosprawnej przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz autobusowych – zwykłe, przyspieszone i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych – uprawnienia te przysługują na trasie: przejazd z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo – wychowawczej, placówki oświatowo – wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i z powrotem.
 • uzyskania dopłaty do turnusu rehabilitacyjnego i dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Świadczenie finansowe dla rodziców dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (do lat16) w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie – kryterium dochodowe przy naliczaniu zasiłku rodzinnego zostaje podwyższone o 85 zł ( z 504 zł na 589 zł dochód na osobę w rodzinie). Kryterium dochodowe jest stosowane do naliczania większości świadczeń rodzinnych – poza jednym ze świadczeń opiekuńczych, tj.zasiłku pielęgnacyjnego. Jest on jedyną formą wsparcia, zapisaną w ustawie świadczeń rodzinnych, o którą mogą się ubiegać osoby nie spełniające kryteriów dochodowych. Ponadto istnieje dodatek z tytułu kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacany w kwocie 50 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, oraz w kwocie 70 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku. Świadczenie pielęgnacyjne, które zastępuje „zasiłek stały” ze starej ustawy o pomocy społecznej (z 29 listopada 1990) przysługujące z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. W orzeczeniu dziecka muszą być wtedy dwa pozytywne wskazania: „7. Konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji – TAK” oraz „8. Konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – TAK”. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany w wysokości 144 zł miesięcznie na podstawie orzeczenia o zaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych ( z pozytywnym wskazaniem – jednym z dwojga wyżej wymienionych).


Inne ulgi i uprawnienia

Z innych przywilejów wynikających z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub niepełnosprawności dziecka) można wymienić kartę parkingową, wydawaną imiennie dla osób, w tym dzieci – o obniżonej sprawności ruchowej. Można ją uzyskać w Wydziale Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. Podstawą wydania karty jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia (w przypadku dorosłych – o stopniu niepełnosprawności lub lekarza orzecznika ZUS) – w przypadku dzieci konieczne jest na orzeczeniu o niepełnosprawności z pozytywnie stwierdzonym, pkt. 9 spełniania przesłanek określonych w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz.602 z późn. zmianami) oraz złożenie wniosku ze zdjęciem i kopią aktualnego orzeczenia. Opłata za wydanie karty wynosi 25 zł.

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
KONTAKT
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki